نویسنده :
حامد فتحی نوازنده و مدرس گیتار
info@hamedfathi.com

یکی از اطلاعاتی برای نوازندگان گیتار جالب هست اینست که نوازندگان محبوبشان از چه گیتاری استفاده میکنند در این قسمت لیستی از برجسته ترین نوازندگان گیتار کلاسیک بهمراه تعداد گیتارهایشان و سازنده آنها تهیه شده که در اختیار شما علاقمندان قرار میگیرد.

Lily Afshar
Thomas Humphrey, U.S.A., Millennium model
Sergio Assad
Paul Fischer, England
Thomas Humphrey, U.S.A., Millennium model
Jose Romanillos, England
David Rubio, England
Roberto Aussel
Maurice Dupont, France, spruce
* Daniel Friederich, France, cedar
Agustin Barrios Mangore
Jose Ramirez I , Spain
Jose Ramirez II, Spain
Enrique Sanfeliu, Spain
Manuel Barrueco
Robert Ruck, U.S.A, 1972, cedar
Matthias Dammann, Germany, 1995
Liona Boyd
Jose Ramirez III, Spain
Yamaha, Japan, GC-70C, handmade by Kato
* German Vazquez Rubio, U.S.A.
Julian Bream
Manuel Ramirez, Spain
Santos Hernandez, Spain
Hector Quine, England, 1954
Robert Bouchet, France, sold in 1990
Hernandez & Aguado, Spain, 1965
Brian Cohen, England, 1991
Jeffrey Elliott, U.S.A., 1986
Hermann Hauser, Germany
Hermann Hauser II, Germany, 1957
Edgar Monch, Germany/Canada, 1959
Masaru Kohno, Japan, sold in 1990
* Jose Romanillos, England, 1973, 1985
David Rubio, England, 1965, 1966
Kevin Aram, England
Gary Southwell, England, 1996
Leo Brouwer
Daniel Friederich, France
Francisco Simplicio, Spain
Yamaha, Japan, H. Ezaki, GC 30A, cedar, late 1970s
Ignacio Fleta
Jorge Cardoso
Manuel Contreras, Spain, 25th Anniversary model
Abel Carlevaro
Manuel Contreras, Spain, Carlevaro model, early-mid 1980s
Carlo Domeniconi
Kolya Panhuyzen, Canada
Roland Dyens
Maurice Dupont, France
Olivier Fanton d’Andon, France, 1992
Eduardo Falu
Ignacio Fleta, Spain
Eliot Fisk
Ignacio Fleta, Spain, 1986
Thomas Humphrey, U.S.A., 1988, Millennium model cedar
Aaron Green, U.S.A.
Pedro Maldonado, Spain
Bernd Holzgruber, Austria
Ricardo Gallen
Paco Santiago Marin, Spain
Lourdes Uncilla Moreno, Spain
Gerald Garcia
Greg Smallman, Australia
Slava Grigoryan
Simon Marty, Australia
John Holmquist
G.V. Rubio, U.S.A.
Adam Holzman
Thomas Humphrey, U.S.A., 1987
Sharon Isbin
* Thomas Humphrey, U.S.A., 1981, 1989, Millennium model
Masaru Kohno, Japan, 1978 Model 50
Norbert Kraft
Paulino Bernabe, Spain
Alexandre Lagoya
Paulino Bernabe, Spain
Robert Bouchet, France
Ignacio Fleta, Spain
* Dieter Hopf, Germany, La Portentosa model
Masaru Kohno, Japan
Jose Ramirez III, Spain
Carlos Barbosa-Lima
Thomas Humphrey, U.S.A., Millennium model
Francisco Munhoz, Brazil
Andres Caruncho, U.S.A., 2 guitars from this maker, one Cedar
Miguel Llobet
( یکی از قدیمیترین گیتارهای جهان )Antonio de Torres, Spain, 1888
Jorge Morel
Don Banzer, U.S.A.
* Dieter Hopf, Germany, 1986, Virtuoso
Manuel Velazquez, U.S.A., 1957
John Price, Australia
Craig Ogden
Greg Smallman, Australia, 2003
Elena Papendreou
Jose Romanillos, England (Ref No.16)
Christopher Parkening
Jose Ramirez III, Spain, 1966, 1967 MT, cedar 1962, 1964, spruce 73, cedar
Alberto Ponce
Ignacio Fleta, Spain
Ida Presti
Robert Bouchet, France
Angel Romero
Hermann Hauser Jr., Germany
Hermann Hauser III, Germany, cedar
* Miguel Rodriguez, Spain
Gioachino Giussani, Italy
Daniel Friederich, France
Pepe Romero
Rene Baarslag, Spain
Richard Brune, U.S.A., 1989, Artist model
Manuel Contreras, Spain, 25th Anniversary model
Lester Devoe, U.S.A.
Hermann Hauser, Germany
Hermann Hauser Jr., Germany
* Miguel Rodriguez, Spain, Church Door
Gioachino Giussani, Italy
Pepe Romero Jr., U.S.A.
Dake Traphagen, U.S.A., 3 guitars from this luthier
Antonio de Torres, Spain
Jose Romanillos, England
David Russell
Jose Ramirez III, Spain
John Gilbert, U.S.A., 1980
Gregory Byers, U.S.A.
Matthias Dammann, Germany
Michael Gee, England
Regino Sainz de la Maza
Santos Hernandez, Spain
Hernandez y Aguado, Spain
Karin Schaupp
Simon Marty, Australia
Andres Segovia
Richard Brune, U.S.A., 1984, Artist model
Ignacio Fleta, Spain
Hermann Hauser, Germany, 1937
Hermann Hauser Jr., Germany, 1956
Jose Ramirez III, Spain, 1960, 1963, 1967 MT cedar
Jose Ramirez IV, Spain, 1987
Manuel Ramirez, Spain, 1912, built by Santos Hernandez
Diego Gracia, Argentina, 1940, 2 guitars from this luthier, spruce/braz
Benito Ferrer, Spain, Segovia’s 1st guitar, student model
Goran Söllscher
Jose Ramirez III, Spain, cedar
Georg Bolin, Sweden, 11-string
Yoshimitsu Hoshino, Japan, 1987
Masaki Sakurai, Japan, 1990s
David Starobin
Thomas Humphrey, U.S.A., no longer played since 1988
* Gary Southwell, England
Hermann Hauser, Germany, 1923
Rene Lacote, France, 1844
Daniel Friederich, France, 1971
David Tanenbaum
John Gilbert, U.S.A.
Thomas Humphrey, U.S.A., Millennium model
Daniel Friederich, France
Greg Smallman, Australia
Gregory Byers, U.S.A.
Gary Southwell, England, 2 guitars from this luthier
Francisco Tarrega
Antonio de Torres, Spain, 1858
Ana Vidovic
Zeljko Sever, Croatia
Robert Ruck, U.S.A.
Jason Vieaux
Paul Fischer, England, Taut model
G.V. Rubio, U.S.A., Hauser model, spruce
Dake Traphagen, U.S.A., recording use
John Williams
Edgar Monch, Germany/Canada
Robert Bouchet, France
Hernandez & Aguado, Spain, sold in late 1960s
Martin Fleeson, England
Ignacio Fleta, Spain, 1961, sold in 1980
* Greg Smallman, Australia, 1982, 1988
Yang Xuefei
* Greg Smallman, Australia, cedar
Masaru Kohno, Japan
Jose Romanillos, England, recording use
Antonio Raya Pardo, Spain
Kazuhito Yamashita
* Jose Ramirez III, Spain
Christopher Savino, U.S.A.
Wang Yameng
Greg Smallman, Australia
Narcisco Yepes
Marcero Barbero I, Spain, 6-string
* Paulino Bernabe, Spain, 10-string
Thomas Humphrey, U.S.A., Millennium model, 10-string
Jose Ramirez III, Spain, 10-string
Ignacio Fleta, Spain, 6-string
Manuel Contreras I, 10-string
Andrew York
Eric Sahlin, U.S.A., cedar
David Daily, U.S.A.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
cloob نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها viwio نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها twitter نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها facebook نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها google buzz نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها google نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها digg نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها yahoo نوازندگان گيتار کلاسيک بهمراه تعداد گيتارهايشان و سازنده آنها

Related posts:

  1. Aniello Desiderio
  2. Eva Fampas نوازنده گیتار کلاسیک
  3. Jorge Cardoso آهنگساز و نوازنده گیتار کلاسیک
  4. جان ویلیامز و نکاتی در زمینه صدادهی در گیتار کلاسیک
  5. دیدگاه جان ویلیامز درباره مسابقات گیتار کلاسیک
  6. کنترپوان در قطعات گیتار کلاسیک
  7. تکنیک گیتار کلاسیک شارون آیزبین
  8. تکنیک خفه کردن سمیهای باس در گیتار کلاسیک – دمپ
  9. marcin dylla
  10. آنا ویدویک نوازنده برجسته گیتار کلاسیک